PROFESSIONAL SCRUM FOUNDATIONS HO CHI MINH, JUN 15-16, 2019

June 15-16, 2019

Mô tả khoá học

Professional Scrum Foundations (PSF) là khoá học hai ngày nhằm cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết để ứng dụng Scrum trong công việc một cách thực tiễn hơn. Khoá học là sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài thực hành mang tính đội nhóm, nơi học viên có thể trải nghiệm về Scrum Framework cải thiện hiệu suất trong việc phát triển sản phẩm như thế nào.

Sau hai ngày học, học viên được giới thiệu về các cơ chế của Scrum, nâng cao sự thấu hiểu để vượt qua những sự phức tạp, giải quyết những vấn đề liên quan đến việc hợp tác và tự tổ chức trong team, như những yếu tố thiết yếu trong việc tinh thông Scrum. Học viên làm việc cùng nhau như một team trong vài sprints để xây dụng một ứng dụng phần mềm, từ đó đối mặt với những vấn đề từ thực tế. Những cơ chế, vai trò và nguyên tắc trong Scrum được tận dụng xuyên suốt những bài tập. Từ sự nhấn mạnh trên những ứng dụng thực tiễn của Scrum, khoá học chỉ ra những thiếu sót và hiểu lầm phổ biến, từ đó học viên phát triển nhận thức cao hơn của những trường hợp liên quan. Khoá học cung cấp những hướng dẫn theo quy định để tránh cho việc đi chệch hướng và giữ Scrum khoẻ mạnh.

Professional Scrum Foundations là khoá huấn luyện tuyệt vời cho teams hay bất cứ ai đang muốn trải nghiệm cách làm việc với Scrum. Khoá học đồng thời cũng cấp kiến thức nền tảng cần thiết cho việc đào tạo những vai trò: Product Owners, Scrum Masters, Developers.

Location: Ho Chi Minh, Vietnam