Khoá Học Professional Scrum With User Experience

December 24-25, 2022

scrum-viet-2022

Xoá bỏ khoảng cách giữa Scrum, UX và thực hành design

Professional Scrum with User Experience (PSU) là khoá học thực hành 2 ngày, là nơi dành cho học viên đã có hiểu biết cơ bản và kinh nghiệm trong việc sử dụng Scrum, qua lớp học bạn sẽ học về cách làm sao kết hợp Scrum vào việc thực hành UX (UX hơn cả UI), và làm thế nào để làm việc hiệu quả trong Scrum Team. Công việc thiết kế đôi khi có cảm giác chậm và không thích hợp với nhịp độ nhanh và Scrum Event, nhưng thật ra không phải vậy, mà bạn sẽ học được những kỹ thuật UX phù hợp để làm việc với Scrum, và thực hành những kỹ thuật đó với Cross-functional team trong lớp học.