Professional Scrum Master (PSM) là khoá học Scrum hai ngày nhằm củng cố tất cả nguyên tắc và lý thuyết của Empirical Process, là những trụ cột của Scrum Framework, và vai trò của Scrum Master trong đó. Khoá học này là sự kết hợp của việc hướng dẫn kèm theo những bài tập mang tính đội nhóm, và dạy về điều gì là linh hồn và cốt lõi của những hoạt động trong Scrum/ Agile.

Sau hai ngày, học viên sẽ hiểu được tại sao PSM chính là khoá học vượt trội và hiệu quả cho Scrum Master, và cho những ai huấn luyện cho một đội phát triển sản phẩm, đang hướng tới việc tăng tính hiệu quả và năng suất cho công việc. Khóa học còn giúp bạn hiểu sâu hơn về Servant-leadership và những tố chất cần thiết cho một Servant-leader.

Location: Ho Chi Minh City

Khoá Học Professional Scrum Master (PSM) – tháng 8 2021

August 21-22, 2021

Agile Alliance

Professional Scrum Master (PSM) là khoá học Scrum hai ngày nhằm củng cố tất cả nguyên tắc và lý thuyết của Empirical Process, là những trụ cột của Scrum Framework, và vai trò của Scrum Master trong đó. Khoá học này là sự kết hợp của việc hướng dẫn kèm theo những bài tập mang tính đội nhóm, và dạy về điều gì là linh hồn và cốt lõi của những hoạt động trong Scrum/ Agile.

Sau hai ngày, học viên sẽ hiểu được tại sao PSM chính là khoá học vượt trội và hiệu quả cho Scrum Master, và cho những ai huấn luyện cho một đội phát triển sản phẩm, đang hướng tới việc tăng tính hiệu quả và năng suất cho công việc. Khóa học còn giúp bạn hiểu sâu hơn về Servant-leadership và những tố chất cần thiết cho một Servant-leader.

Location: Any City, USA

Khoá Học Professional Scrum Master (PSM) – tháng 8 2021

Month 2-3, 2021

Agile Alliance

Place Event Description HERE

Location: Any City, USA

Khoá Học Professional Scrum Master (PSM) – tháng 8 2021

Month 2-3, 2021

Agile Alliance

Place Event Description HERE

Location: Any City, USA

Khoá Học Professional Scrum Master (PSM) – tháng 8 2021

Month 2-3, 2021

Agile Alliance

Place Event Description HERE

Location: Any City, USA