Khóa học Agile tại Việt Nam

December 7-9, 2021

FMIT-vietnam

Khóa học Agile được tổ chức theo hình thức Live-Training 3 ngày: 7, 8, 9 tháng 12 năm 2021 dành cho cá nhân/ công ty muốn hiểu chuyên sâu về Agile và các phương pháp.

Trụ cột quan trọng và mang lại sự thành công cho Agile không chỉ là các khái niệm và công cụ thực hiện mà còn là quản trị sự không chắc chắn (uncertainty), quản trị sự thay đổi và chuyển đổi (change management and transformation), văn hóa và lãnh đạo theo phương pháp mới (servant leadership), phương pháp quản trị mới (governance), hiệu quả và năng lực của nhóm (high performance team) tương tác với các bên liên quan, nhóm được trao quyền và tự chủ (self-organizing team), cùng với các nguyên tắc trọng tâm và đặc thù để vận hành hệ thống AGILE.

Chương trình đào tạo AGILE tại FMIT được thiết kế trên nền tảng phương pháp quản lý dự án hiện đại của PMI theo chuẩn mực quản lý dự án quốc tế và các hệ thống phương pháp luận mới nhất về AGILE trong đó chú trọng đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người (leadership and people skills), quản trị và văn hóa tổ chức (governance and culture), quản lý dự án trong bối cảnh không chắc chắn (uncertainty domain), và bộ nguyên tắc và công cụ triển khai AGILE (manifesto and mindset) trên nền tảng tình huống và bối cảnh thực tế của tổ chức. Chương trình sẽ mang lại sự thay đổi và sẵn sàng cho nhóm dự án triển khai phương pháp quản lý dự án mới.

Contact: FMIT